انواع شیشه

محصول قيمت
10 برنز

-

-

موجود نمي باشد
6 دودی

-

-

موجود نمي باشد
8 دودی

-

-

موجود نمي باشد
6 برنز

-

-

موجود نمي باشد
6 ساده کاوه فلوت

-

-

3,850,000 ﷼
6 ساده اردکان

-

-

4,200,000 ﷼
10 ساده کاوه فلوت

-

-

5,900,000 ﷼
10 ساده سکوریت + 10 ساده سکوریت

-

-

18,500,000 ﷼
8 ساده کاوه فلوت

-

-

4,900,000 ﷼
4 ساده + 4 ساده

پلی سولفاید

10

3,700,000 ﷼
8 ساده اردکان

-

-

5,400,000 ﷼
8 ساده سکوریت + 8 ساده سکوریت

-

-

16,000,000 ﷼
6 سوپرسیلور + 4 ساده

پلی سولفاید

10

6,300,000 ﷼
10 ساده اردکان

-

-

6,700,000 ﷼
6 ساده سکوریت + 6 ساده سکوریت

-

-

8,500,000 ﷼
6 ساده + 6 ساده

پلی سولفاید

10

5,700,000 ﷼
5 سکوریت + 5 سکوریت

-

-

13,000,000 ﷼
6 برنز + 4 ساده

پلی سولفاید

10

6,300,000 ﷼
6 ساده + 4 ساده

پلی سولفاید

10

4,700,000 ﷼
5 ساده + 5 ساده

پلی سولفاید

10

4,700,000 ﷼
6 دودی سکوریت + 4 ساده

پلی سولفاید

10

7,800,000 ﷼
نرده شیشه ای الگانس

-

-

موجود نمي باشد
پارتیشن شیشه ای

-

-

موجود نمي باشد
10 دودی

-

-

8,900,000 ﷼