پروژه آقای باصره - خ مشتاق اصفهان

مشخصات پروژه آقای باصره - خ مشتاق اصفهان:

 پروفیل: MTS77 آکپا و MAS60 آکپا

نمای کرتین وال آکپا- یراق آلات آلاکس ریلی ولولایی

رنگ پروفیل: شامپاین براق P01