پروژه آقای غفاری _ شهرک امیر حمزه

مشخصات: مونوریل آکرول اختصاصی 

رنگ پروفیل: سفید

نما: آجر سفید

پروژه آقای غفاری _ شهرک امیر حمزه

پروژه آقای غفاری _ شهرک امیر حمزه