پروژه تجاری پاساژ توسعه مسکن اصفهان

مشخصات پروژه تجاری پاساژ توسعه مسکن اصفهان:

استفاده از پروفیل پیمان

رنگ پروفیل: P01

در ورودی مغازه با استفاده از یراق آلات هرکولس