پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش

مشخصات:

دوجداره دوجداره 6و6 میل دودی دو طرف سکوریت
پروفیل ترمال بریک مونوریل آکرول

 

پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش

پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش

پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش

پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش

پروژه ۱۷۰ واحدی ارگ کیش