پروژه آقای مهندس کیان پور _ جزیره کیش

سیستم کرتن وال 

نمای کلی ترمال همراه قسمتی لامل